KKZ - oferta edukacyjna

Technik architektury krajobrazu  NOWOŚĆ!!!

Technik architektury krajobrazu będzie przygotowany do projektowania i kształtowania krajobrazu: realizacji i pielęgnacji terenów zieleni towarzyszących budynkom mieszkalnym oraz obiektom przemysłowym i użyteczności publicznej, projektowania elementów architektury krajobrazu z zachowaniem wymogów estetycznych i ekologicznych, pielęgnacji i konserwacji istniejących i nowo projektowanych elementów architektury krajobrazu, prowadzenia uproszczonej rachunkowości i kosztorysowania oraz stosowania zasad marketingu w działalności związanej z architekturą krajobrazu.

Kwalifikacje:

R .21 Projektowanie, urządzanie i pielęgnacja roślinnych   obiektów architektury

R. 22 Organizacja prac związanych z budową oraz konserwacją obiektów małej architektury   krajobrazu

 • Czas trwania nauki 2 lata

 

 

Florysta NOWOŚĆ!!!

Osoby, które ukończą kursy florystyczne mają możliwość pracy w kwiaciarni lub otwarcia własnej działalności w tym zakresie.  Coraz popularniejsze stają się także różnego rodzaju firmy dekoratorskie. Zajmują się one przygotowywaniem wystrojów sal na przyjęcia takie jak śluby, komunie czy chrzciny. 

Kwalifikacja:

R.26. Wykonywanie kompozycji florystycznych

Program kursu obejmuje tworzenie bukietów i dekoracji roślinnych z żywych i sztucznych kwiatów.

Ponieważ w zawodzie wyodrębniono tylko jedną kwalifikację, zdanie egzaminu kwalifikacyjnego jest równoznaczne z otrzymaniem dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe.

 • Czas trwania nauki 1 rok (dwa semestry).

 

Technik budownictwa NOWOŚĆ!!!

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik budownictwa powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: wykonywania określonych robót budowlanych; organizowania i kontrolowania robót związanych z zagospodarowaniem terenu budowy; organizowania i kontrolowania robót budowlanych stanu surowego i robót wykończeniowych; organizowania  kontrolowania robót związanych z utrzymaniem obiektów budowlanych w pełnej sprawności technicznej; sporządzania kosztorysów oraz przygotowywania dokumentacji przetargowej, zarządzaniem budynkami.

 

Kwalifikacje:

B.18. Wykonywanie robót murarskich i tynkarskich

B.20  Montaż konstrukcji budowlanych 

B.33  Organizacja i kontrolowanie robót budowlanych

B.30  Sporządzanie kosztorysów oraz przygotowanie dokumentacji przetargowej) 

 

Opiekun medyczny

Możliwości opiekuna są bardzo duże, szpitale, sanatoria, hospicja albo prywatne zatrudnienie: indywidualna opieka w domach pacjenta, także za granicą.

Kwalifikacja:

Z.4 Świadczenie usług osobie starszej i niesamodzielnej.  .

PROGRAM NAUCZANIA

Ø  opieka nad osobą chorą i niesamodzielną

Ø  zdrowie publiczne

Ø  zarys anatomii, fizjologii i patologii z elementami pierwszej pomocy

Ø  działalność gospodarcza w ochronie zdrowia

Ø  język migowy

Ø  język obcy zawodowy w ochronie zdrowia

Ø  zabiegi higieniczno-pielęgnacyjne i opiekuńcze

Ø  praktyka zawodowa

  

 

Opiekunka środowiskowa

Perspektywy pracy: ośrodki pomocy społecznej, dzienny dom pomocy społecznej, środowiskowy dom samopomocy, zakłady opiekuńczo-lecznicze, dzienne oddziały psychiatryczne, ośrodki dla niewidomych, ośrodki szkolno wychowawcze dla niesłyszących, polski związek głuchych, szkoły.

Kwalifikacja:

Z. 5 Świadczenie usług opiekuńczych

PROGRAM NAUCZANIA:

Ø  podstawy przedsiębiorczości

Ø  podstawy psychologii

Ø  wybrane zagadnienia z socjologii

Ø  teoretyczne podstawy pielęgnowania człowieka

Ø  organizacja opieki środowiskowej

Ø  język migowy

Ø  język obcy  w pomocy społecznej

Ø  opieka i pielęgnacja człowieka

Ø  aktywizacja osoby podopiecznej

Ø  trening umiejętności społecznych

 

 

Technik usług kosmetycznych

Technik usług kosmetycznych wykonuje zabiegi pielęgnacyjne i upiększające twarzy, szyi, dekoltu, dłoni, stóp, ciała. Przygotowuje klienta do zabiegów zgodnie z postawioną diagnozą, dobiera i stosuje właściwe preparaty kosmetyczne, dobiera metody i techniki wykonywania określonych zabiegów, dobiera aparaturę, narzędzia i przybory do wykonywania określonych zabiegów pielęgnacyjnych oraz określa działanie czynników fizykalnych na organizm człowieka. Na ten kierunek zapraszamy wszystkie osoby zainteresowane sztuką kosmetyki.

 

Kwalifikacje:

A. 61 Wykonywanie zabiegów kosmetycznych twarzy

A.62   Wykonywanie zabiegów kosmetycznych ciała, dłoni i stóp

 

Absolwent potrafi:

 • przeprowadzić diagnozę kosmetyczną
 • wykonywać zabiegi pielęgnacyjne i upiększające
 • udzielać porad kosmetycznych;
 • organizować i prowadzić gabinet kosmetyczny
 • gabinetach kosmetycznych
 • gabinetach odnowy biologicznej
 • ośrodkach SPA
 • gabinetach pięknych dłoni i stóp
Perspektywy zawodowe:
Technik usług kosmetycznych może prowadzić własną działalność gospodarczą lub podjąć pracę w:
 • gabinetach kosmetycznych
 • gabinetach odnowy biologicznej
 • ośrodkach SPA
 • gabinetach pięknych dłoni i stóp.

Przedmioty objęte planem nauczania:

 • Wybrana zagadnienia z psychologii, socjologii i etyki
 • Wybrane zagadnienia z anatomii i fizjologii
 • Dermatologia
 • Zdrowie publiczne
 • Bezpieczeństwo i higiena pracy
 • Chemia kosmetyczna
 • Podstawy prawa i przedsiębiorczość w zawodzie
 • Ratownictwo przedmedyczne
 • Technologie informatyczne w zawodzie
 • Język obcy zawodowy
 • Wybrane zagadnienia z fizykoterapii
 • Kosmetologia
 • Pracownia kosmetyczna
 • Zajęcia praktyczne
 • Praktyka zawodowa

 

 

Technik handlowiec 

 

Technik handlowiec zajmuje się organizacja i zarządzaniem działalnością handlową, analizuje rynek pod względem oczekiwań i potrzeb klientów oraz ich zachowań rynkowych, prowadzi negocjacje, analizuje skuteczność i efektywność.

Praca: Po ukończeniu możesz pracować w dowolnym podmiocie gospodarczym/ organizacji bez względu na formę prawna czy własnościową.

Kwalifikacje:

A.18   Prowadzenie sprzedaży

A.22  Prowadzenie działalności handlowej

 • Nauka trwa 2 lata

 

 

Technik archiwista

Technik archiwista zajmuje się gromadzeniem, opracowywaniem, zabezpieczaniem, udostępnianiem oraz postępowaniem końcowym z dokumentacją. Po ukończeniu szkoły absolwent może pracować w archiwach państwowych oraz archiwach zakładowych lub składnicach akt różnych instytucji. Zatrudnienie może także znaleźć w prywatnych firmach zajmujących się opracowywaniem i przechowywaniem akt.

Kwalifikacje:

A. 63 Organizacja i prowadzenie archiwum

A.64 Opracowywanie materiałów archiwalnych

PROGRAM NAUCZANIA:

 • Podstawy archiwistyki
 • Metody pracy w archiwum zakładowym
 • Prawo archiwalne
 • Języki obcy zawodowy w archiwistyce
 • Prowadzenie archiwum i opracowywanie materiałów archiwalnych
 • Podstawy przedsiębiorczości
 • Praktyka zawodowa

 

 

Technik rachunkowości

Kierunek ten daje możliwość zatrudnienia w prywatnych firmach, które poszukują wykwalifikowanych ekonomistów lub pracowników do prowadzenia biura. Prowadzenie rachunkowości, rozliczanie wynagrodzeń i danin publicznych to kwalifikacje cenne dla każdego pracodawcy.

Kwalifikacje:

A.36  Prowadzenie rachunkowości
A.65   Rozliczanie wynagrodzeń i danin publicznych

PROGRAM NAUCZANIA:

 • rachunkowość finansowa
 • wynagrodzenia i podatki
 • działalność gospodarcza w branży ekonomicznej
 • język obcy w rachunkowości
 • biuro rachunkowe
 • biuro wynagrodzeń i podatków
 • dokumentacja biurowa
 • praktyka zawodowa

  • Nauka trwa 2 lata

 

 

Technik informatyk

Montaż i eksploatacja komputerów osobistych oraz urządzeń peryferyjnych. Projektowanie lokalnych sieci komputerowych i administrowanie sieciami. Tworzenie aplikacji internetowych i baz danych oraz administrowanie bazami to kwalifikacje, jakie nabędziesz wybierając ten właśnie kierunek.

Daje to możliwości pracy w każdej firmie prywatnej i państwowej, a także w jednostkach zajmujących się sprzedażą i konfiguracją sprzętu komputerowego.

Kwalifikacje:

E. 12 Montaż i eksploatacja komputerów osobistych oraz urządzeń peryferyjnych
E. 13   Projektowanie lokalnych sieci komputerowych i administrowanie sieciami
E. 14 Tworzenie aplikacji internetowych i baz danych oraz administrowanie bazami

 

PROGRAM NAUCZANIA:

 • podstawy prawa administracyjnego
 • systemy operacyjne
 • urządzenia techniki komputerowej
 • sieci komputerowe
 • witryny i aplikacje komputerowe
 • systemy bazy danych
 • działalność gospodarcza w branży internetowej
 • diagnostyka i naprawa urządzeń techniki komputerowej
 • administracja sieciowymi systemami operacyjnymi
 • projektowanie i montaż lokalnych sieci komputerowych
 • administracja bazami danych
 • projektowanie aplikacji internetowych
 • praktyka zawodowa

 

 

Technik logistyk

Technik logistyk zajmuje się planowaniem, organizowaniem, kierowaniem i kontrolowaniem przemieszczania towarów od producenta do konsumenta oraz wykorzystaniem informacji płynących z rynku w celu optymalizacji korzyści wynikających z wymiany towarowej dla wszystkich uczestników tej wymiany. Technik logistyk powinien dostarczyć towar zgodnie z zamówieniem klienta. Wskazane miejsce i czas, który został określony przez klienta to priorytety w jego pracy. Technik logistyk powinien optymalizować koszty, aby właściwie prowadzić współpracę z klientami. 

 

Kwalifikacje:
A.30
Organizacja i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w procesach produkcji, dystrybucji i  
        magazynowania.

A.31 Zarządzanie środkami technicznymi podczas realizacji procesów transportowych.

A.32 Organizacja i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w jednostkach organizacyjnych.

Perspektywy zawodowe:

Technik logistyk potrafi sprawnie zarządzać transportem.
Specjaliści do spraw logistyki mogą podejmować pracę w działach:

 • logistyki przedsiębiorstw przemysłowych, handlowych, dystrybucyjnych, usługowych oraz transportowo-spedycyjnych.

oraz w działach:

 • sprzedaży i prognozowania popytu,
 • planowania zakupów,
 • handlu elektronicznego,
 • logistyki miejskich usług infrastrukturalnych,
 • systemów informacyjnych wspomagających dystrybucję towarów,
 • gospodarki odpadami, recyklingu,
 • planowania produkcji i zapasów,
 • gospodarki materiałowej, transportu wewnętrznego.

 

 

 

Technik księgarstwa

Zawód technika księgarza polega na umiejętnym opracowywaniu, promowaniu i sprzedaży książek, albumów, broszur, map. Osoba wykonująca go często zajmuje się także artykułami pokrewnymi takimi jak płyty CD, DVD, gry komputerowe, reprodukcje dzieł sztuki. Praca księgarza polega na łączeniu działalności handlowej w sferze: wydawca-odbiorca z szeroko pojętą kulturą. Księgarz znajduje zatrudnienie w księgarniach, wydawnictwach i hurtowniach. Obok działalności handlowej, ważne znaczenie - wśród wykonywanych przez niego zadań - odgrywa działalność kulturalnooświatowa.

Kwalifikacje:

A.18 Prowadzenie sprzedaży
A. 21 Prowadzenie działalności informacyjno-bibliograficznej

 

 

Technik organizacji reklamy

Absolwenci kierunku mogą być zatrudniani w agencjach reklamowych, biurach ogłoszeń, mediach, agencjach, studiach graficznych i drukarniach. Mogą również podjąć pracę jako specjaliści d/s kontaktów z prasą i kształtowania opinii publicznej w prasie, radiu i telewizji lub prowadzić działalność gospodarczą na własny rachunek.

 

Kwalifikacja:

AU.29 Sprzedaż produktów i usług reklamowych.

AU.30 Organizacja i prowadzenie kampanii reklamowej.

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik organizacji reklamy będzie przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 • tworzenia reklam zewnętrznych i wewnętrznych za pomocą komputerowych programów graficznych,
 • prowadzenia kampanii reklamowej, sprzedaży usług reklamowych, organizacji i prowadzenia kampanii reklamowej,
 • przygotowywania oferty produktów i usług reklamowych oraz prowadzenia sprzedaży tych produktów,
 • stosowania podstawowych środków reklamy, prowadzenia działalności gospodarczej.