2019 strona startowa

Medyczna Szkoła Policealna Nr 1

Medyczna Szkoła Policealna Nr 1 jest publiczną, bezpłatną szkołą policealną dla osób posiadających wykształcenie średnie lub wykształcenie średnie branżowe, o okresie nauczania nie dłuższym niż 2,5 roku, kształcącą w formie dziennej w zawodach określonych w klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego.

 

 

Asystentka stomatologiczna (325101)

Asystentka stomatologiczna przygotowuje gabinet i stanowisko pracy lekarza dentysty do pracy, asystuje lekarzowi dentyście podczas wykonywania zabiegów oraz prowadzi dokumentację związaną z funkcjonowaniem gabinetu dentystycznego.

 Kwalifikacja:                

 MED.01. Asystowanie lekarzowi dentyście i utrzymanie gabinetu w gotowości do pracy

 Cykl kształcenia: 1 rok

 Możliwości zatrudnienia:

Absolwent może podjąć pracę w poradniach, klinikach i gabinetach stomatologicznych, oddziałach chirurgii szczękowej, zespołach implantologicznych.

Absolwent po przystąpieniu do egzaminu zawodowego otrzymuje świadectwo ukończenia szkoły policealnej. Po zdaniu egzaminu zawodowego, przeprowadzanego przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną, uzyskuje dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie asystentka stomatologiczna.

 

 Terapeuta zajęciowy (325907)

Terapeuta zajęciowy zajmuje się analizą aktywności osób uczestniczących w terapii oraz organizuje pracę różnymi metodami i formami terapii zajęciowej.

Kwalifikacja:

MED.13. Świadczenie usług w zakresie terapii zajęciowej

Cykl kształcenia: 2 lata

Możliwości zatrudnienia:

Absolwent może być zatrudniony we wszystkich jednostkach, które mają za zadanie wspieranie osób chorych i niesamodzielnych w różnym wieku (DPS, oddziały szpitalne, itd.)

Absolwent po przystąpieniu do egzaminu zawodowego otrzymuje świadectwo ukończenia szkoły policealnej. Po zdaniu egzaminu zawodowego, przeprowadzanego przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną, uzyskuje dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie terapeuta zajęciowy.

 

 

Opiekun medyczny (532102)

Opiekun medyczny zajmuje się rozpoznawaniem problemów funkcjonalnych oraz potrzeb biologicznych i psychospołecznych, a także świadczy usługi medyczno-pielęgnacyjne i opiekuńcze osobie chorej oraz niesamodzielnej w różnym stopniu zaawansowania choroby i w różnym wieku.

Kwalifikacja:                                                                                                                                                          

MED.14. Świadczenie usług medyczno-pielęgnacyjnych i opiekuńczych osobie chorej i niesamodzielnej                    

Cykl kształcenia: 1,5 roku

Możliwości zatrudnienia:                                                                                                                              

Absolwent może być zatrudniony m. in. w podmiotach leczniczych (np. oddziałach szpitalnych, hospicjach, dziennych domach opieki medycznej), jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej oraz innych podmiotach leczniczych.

Absolwent otrzymuje świadectwo ukończenia szkoły policealnej. Po zdaniu egzaminu zawodowego, przeprowadzonego przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną, uzyskuje dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie opiekun medyczny.