2019 strona startowa

Szkoła Policealna: kierunki

Florysta (343203)

Florysta zajmuje się projektowaniem i wykonywaniem dekoracji roślinnych, aranżowaniem wnętrz i otwartej przestrzeni roślinami i kompozycjami roślinnymi.

Kwalifikacja:

OGR.01. Wykonywanie kompozycji florystycznych                                                                                                            

Cykl kształcenia: 1 rok        

Możliwości zatrudnienia: Absolwent może być zatrudniony m.in. w kwiaciarniach, pracowniach florystycznych, w przedsiębiorstwach z branży ogrodniczej.

Absolwent otrzymuje świadectwo ukończenia Szkoły Policealnej Nr 7. Po zdaniu egzaminu zawodowego, przeprowadzanego przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną, uzyskuje dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie florysta.

 

Technik administracji (334306)

Technik administracji zajmuje się wykonywaniem prac biurowych w jednostce organizacyjnej, udzielaniem informacji interesantom, kompletowaniem i porządkowaniem aktów prawnych w jednostce organizacyjnej, sporządzaniem protokołów, analiz, sprawozdań, udostępnianiem dokumentów klientom, prowadzeniem dokumentacji kadrowej, sporządzaniem dokumentów finansowych oraz dotyczących spraw administracyjnych, organizowaniem postępowania administracyjnego.

Kwalifikacja:

EKA.01. Obsługa klienta w jednostkach administracji

Cykl kształcenia: 2 lata

 Możliwości zatrudnienia:
Absolwent może być zatrudniony m.in. w urzędach administracji publicznej, rządowej i samorządowej.

Absolwent otrzymuje świadectwo ukończenia Szkoły Policealnej Nr 7. Po zdaniu egzaminu zawodowego, przeprowadzanego przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną, uzyskuje dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie technik administracji.

 

Technik architektury krajobrazu (314202)

Technik architektury krajobrazu zajmuje się dobieraniem roślin ozdobnych do urządzania obiektów architektury krajobrazu, opracowaniem projektów roślinnych, ich urządzaniem i pielęgnowaniem, a także dobieraniem obiektów małej architektury krajobrazu do terenów zieleni, opracowaniem projektów, budowaniem i konserwacją obiektów małej architektury krajobrazu.

Kwalifikacje:

OGR.03. Projektowanie, urządzanie i pielęgnacja roślinnych obiektów architektury krajobrazu

Cykl kształcenia: 1 rok

OGR.04. Organizacja prac związanych z budową oraz konserwacją obiektów małej architektury krajobrazu

Cykl kształcenia: 1 rok

 Możliwości zatrudnienia:
Absolwent może być zatrudniony m.in. w centrach ogrodniczych, przedsiębiorstwach zajmujących się projektowaniem, urządzaniem i pielęgnacją ogrodów i zieleni miejskiej, biurach projektowo- wykonawczych, placówkach służb ochrony zabytków i ochrony przyrody, obiektach krajobrazowych.

Absolwent otrzymuje świadectwo ukończenia Szkoły Policealnej Nr 7. Po zdaniu egzaminu zawodowego z danej kwalifikacji, przeprowadzanego przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną, otrzyma świadectwo potwierdzające daną kwalifikację.
Po potwierdzeniu dwóch kwalifikacji OGR.03. oraz OGR.04. słuchacz uzyskuje dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie technik architektury krajobrazu.

 

Technik archiwista (441403)

Technik archiwista zajmuje się gromadzeniem, przechowywaniem i udostępnianiem zasobu archiwalnego, ewidencjonowaniem dokumentacji aktowej, brakowaniem dokumentacji, przekazywaniem dokumentacji do archiwum państwowego, a także opracowywaniem i zabezpieczaniem dokumentacji aktowej, technicznej i geodezyjno- kartograficznej, opracowywaniem dokumentacji audiowizualnej , gromadzeniem dokumentacji na nośnikach elektronicznych.

Kwalifikacje:

EKA.02. Organizacja i prowadzenie archiwum

Cykl kształcenia: 1 rok

EKA.03. Opracowywanie materiałów archiwalnych

Cykl kształcenia: 1 rok

 Możliwości zatrudnienia:
Absolwent może być zatrudniony m.in. w archiwach oraz instytucjach wytwarzających różne typy dokumentacji archiwalnej.

Absolwent otrzymuje świadectwo ukończenia Szkoły Policealnej Nr 7. Po zdaniu egzaminu zawodowego z danej kwalifikacji, przeprowadzanego przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną, otrzyma świadectwo potwierdzające daną kwalifikację.
Po potwierdzeniu dwóch kwalifikacji EKA.02. oraz EKA.03. słuchacz uzyskuje dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie technik archiwista.

 

Technik bezpieczeństwa i higieny pracy (325509)

Technik bezpieczeństwa i higieny pracy zajmuje się monitorowaniem przestrzegania przepisów prawa z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, kontrolowaniem warunków technicznych i organizacyjnych związanych z bezpieczeństwem i ergonomią w skali zakładu pracy i w odniesieniu do stanowisk pracy, opracowaniem i opiniowaniem modernizacji i rozwoju zakładu pracy zapewniających poprawę stanu bhp, ocenianiem stopnia zagrożeń i ryzyka zawodowego powodowanego przez czynniki fizyczne, chemiczne, biologiczne i psychofizyczne występujące w środowisku pracy, ustalaniem okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy oraz chorób zawodowych, organizowaniem i prowadzeniem szkoleń wstępnych z zakresu bhp.

Kwalifikacje:

BPO.01. Zarządzanie bezpieczeństwem w środowisku pracy

Cykl kształcenia: 1,5 roku

 Możliwości zatrudnienia:
Absolwent może być zatrudniony m.in. w komórkach bhp w instytucjach, firmach i organizacjach.

Osoba, która posiada tytuł technika bezpieczeństwa i higieny pracy, może prowadzić własną działalność gospodarczą, a także pełnić funkcję doradczą lub konsultacyjną dla firm z wielu branż.

Absolwent otrzymuje świadectwo ukończenia Szkoły Policealnej Nr 7. Po zdaniu egzaminu zawodowego, przeprowadzanego przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną, słuchacz uzyskuje dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie technik bezpieczeństwa i higieny pracy.

 

Technik budownictwa (311204)

Technik budownictwa zajmuje się prowadzeniem prac budowlanych, organizowaniem i kontrolowaniem robót związanych z zagospodarowaniem terenu budowy, robót konstrukcyjno- budowlanych stanu surowego, robót wykończeniowych i związanych z utrzymaniem obiektów budowlanych w pełnej sprawności technicznej oraz sporządzaniem kosztorysów na roboty budowlane.

Kwalifikacje:

BUD.01. Wykonywanie robót zbrojarskich i betoniarskich

Cykl kształcenia: 1 rok                

lub:

BUD.08. Montaż konstrukcji budowlanych

Cykl kształcenia: 1 rok

lub:

BUD.12. Wykonywanie robót murarskich i tynkarskich

Cykl kształcenia: 1 rok

 BUD.14. Organizacja i kontrola robót budowlanych oraz sporządzanie kosztorysów

Cykl kształcenia: 1 rok

 Możliwości zatrudnienia: Absolwent może być zatrudniony np. w firmach budowlanych, firmach nadzorujących budowy, w państwowym nadzorze budowlanym.

Absolwent otrzymuje świadectwo ukończenia Szkoły Policealnej Nr 7. Po zdaniu egzaminu zawodowego z danej kwalifikacji, przeprowadzanego przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną, otrzyma świadectwo potwierdzające daną kwalifikację.
Po potwierdzeniu dwóch kwalifikacji BUD.01. i BUD.14. lub BUD.08. i BUD.14 lub BUD.12. i BUD.14 słuchacz uzyskuje dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie technik budownictwa.                                

 

Technik budowy dróg (311216)

Technik budowy dróg zajmuje się obsługiwaniem maszyn i urządzeń stosowanych w robotach ziemnych, wykonywaniem czynności związanych z konserwacją maszyn i urządzeń drogowych, wykonywaniem robót związanych z budową dróg i drogowych obiektów inżynieryjnych oraz typowymi budowlami ziemnymi, wykonywaniem robót związanych z utrzymaniem dróg i drogowych obiektów inżynieryjnych, organizowaniem robót związanych z budową dróg i obiektów inżynieryjnych, z utrzymaniem oraz remontami dróg, kosztorysowaniem robót drogowych.

Kwalifikacje:

BUD.13. Eksploatacja maszyn i urządzeń do robót ziemnych i drogowych

Cykl kształcenia: 1 rok                

 BUD.15. Organizacja robót związanych z budową i utrzymaniem dróg i obiektów inżynierskich oraz sporządzanie kosztorysów

Cykl kształcenia: 1 rok

 Możliwości zatrudnienia: Absolwent może być zatrudniony w przedsiębiorstwach zajmujących się budową dróg i obiektów inżynieryjnych, biurach projektów, organach administracji publicznej i samorządowej, laboratoriach drogowych .

Absolwent otrzymuje świadectwo ukończenia Szkoły Policealnej Nr 7. Po zdaniu egzaminu zawodowego   z danej kwalifikacji, przeprowadzanego przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną, otrzyma świadectwo potwierdzające daną kwalifikację.
Po potwierdzeniu dwóch kwalifikacji BUD.13. i BUD.15. słuchacz uzyskuje dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie technik budowy dróg.

 

Technik handlowiec (522305)

Technik handlowiec zajmuje się wykonywaniem prac związanych z obsługą klientów oraz realizacją transakcji kupna i sprzedaży, przyjmowaniem dostaw oraz przygotowywaniem towarów do sprzedaży, planowaniem działań sprzedażowych i monitorowaniem ich efektów, organizowaniem i prowadzeniem działań handlowych,.

Kwalifikacje:

HAN.01. Prowadzenie sprzedaży

Cykl kształcenia: 1 rok                

 HAN.02. Prowadzenie działań handlowych

Cykl kształcenia: 1 rok

 Możliwości zatrudnienia: Absolwent może być zatrudniony w przedsiębiorstwach handlowych, punktach sprzedaży detalicznej, hurtowniach, magazynach. Przygotowany będzie do zorganizowania, uruchomienia i prowadzenia własnej firmy handlowej.

Absolwent otrzymuje świadectwo ukończenia Szkoły Policealnej Nr 7. Po zdaniu egzaminu zawodowego z danej kwalifikacji, przeprowadzanego przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną, otrzyma świadectwo potwierdzające daną kwalifikację.
Po potwierdzeniu dwóch kwalifikacji HAN.01. i HAN.02. słuchacz uzyskuje dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie technik handlowiec.

 

Technik informatyk (351203)

Technik informatyk zajmuje się przygotowaniem do pracy systemu komputerowego i urządzeń peryferyjnych, administrowaniem systemami operacyjnymi, serwisowaniem i naprawianiem urządzeń techniki komputerowej, przygotowaniem i eksploatacją lokalnej sieci komputerowej, tworzeniem i administracją stronami internetowymi, bazami danych, programowaniem aplikacji internetowych.

Kwalifikacje:

INF.02. Administracja i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i lokalnych sieci komputerowych

Cykl kształcenia: 1 rok                

 INF.03. Tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami internetowymi oraz bazami danych

Cykl kształcenia: 1 rok

 Możliwości zatrudnienia: Absolwent może być zatrudniony m.in. w przedsiębiorstwach produkujących systemy komputerowe, zajmujących się projektowaniem i obsługą systemów informatycznych, hostingiem oraz projektowaniem, tworzeniem i administracją witryn internetowych, przedsiębiorstwach serwisujących sprzęt komputerowy, przedsiębiorstwach zajmujących się tworzeniem programów i aplikacji internetowych.

Absolwent otrzymuje świadectwo ukończenia Szkoły Policealnej Nr 7. Po zdaniu egzaminu zawodowego z danej kwalifikacji, przeprowadzanego przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną, otrzyma świadectwo potwierdzające daną kwalifikację.
Po potwierdzeniu dwóch kwalifikacji INF.02. i INF.03. słuchacz uzyskuje dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie technik informatyk.

 

Technik logistyk (333107)

Technik logistyk zajmuje się przyjmowaniem, przechowywaniem i wydawaniem towarów z magazynu, monitorowaniem poziomu i stanu zapasów, obsługiwaniem programów magazynowych, prowadzeniem dokumentacji magazynowej, monitorowaniem procesów produkcyjnych i dystrybucyjnych, planowaniem, organizowaniem i dokumentowaniem procesów.

Kwalifikacje:

SPL.01. Obsługa magazynów

Cykl kształcenia: 1 rok

SPL.04. Organizacja transportu

Cykl kształcenia: 1 rok

 Możliwości zatrudnienia:
Absolwent może być zatrudniony w przedsiębiorstwach logistycznych, magazynach, centrach logistycznych, centrach dystrybucyjnych, transportowo- spedycyjnych.

Absolwent otrzymuje świadectwo ukończenia Szkoły Policealnej Nr 7. Po zdaniu egzaminu zawodowego z danej kwalifikacji, przeprowadzanego przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną, otrzyma świadectwo potwierdzające daną kwalifikację.
Po potwierdzeniu dwóch kwalifikacji SPL.01. oraz SPL.04. słuchacz uzyskuje dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie technik logistyk.

 

Technik reklamy (333907)

Technik reklamy zajmuje się przygotowaniem elementów strategii reklamowej i kreacji reklamowej, produkcją reklamy, planowaniem kampanii reklamowej, organizowaniem sprzedaży reklamowej, realizowaniem kampanii reklamowej, badaniem przekazu reklamowego.

Kwalifikacje:

PGR.07. Wykonywanie przekazu reklamowego                                                                                                            

Cykl kształcenia: 1 rok

PGF.08. Zarządzanie kampanią reklamową                                                                                                                    

Cykl kształcenia: 1 rok

 Możliwości zatrudnienia:
Absolwent może być zatrudniony m. in. w przedsiębiorstwach z branży reklamowej, działach marketingu.

Absolwent otrzymuje świadectwo ukończenia Szkoły Policealnej Nr 7. Po zdaniu egzaminu zawodowego z danej kwalifikacji, przeprowadzanego przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną, otrzyma świadectwo potwierdzające daną kwalifikację.
Po potwierdzeniu dwóch kwalifikacji PGF.07. i PGF.08. słuchacz uzyskuje dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie technik reklamy.

 

Technik rachunkowości (431103)

Technik rachunkowości zajmuje się sporządzaniem dokumentacji kadrowej, prowadzeniem spraw związanych ze świadczeniami socjalnymi, rozliczaniem wynagrodzeń i składek ZUS, prowadzeniem analizy zatrudnienia i wynagrodzeń, ewidencji i rozliczeń podatkowych, rozliczeń finansowych, organizowaniem rachunkowości jednostek organizacyjnych, ewidencjonowaniem operacji gospodarczych, przeprowadzaniem inwentaryzacji i rozliczaniem jej wyników, wycenianiem składników aktywów i pasywów, ustalaniem wyniku finansowego, sporządzaniem jednostkowych sprawozdań finansowych, prowadzeniem analizy finansowej.

Kwalifikacje:

EKA.05. Prowadzenie spraw kadrowo- płacowych i gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych                           

Cykl kształcenia: 1 rok                

EKA.07. Prowadzenie rachunkowości

Cykl kształcenia: 1 rok

 Możliwości zatrudnienia: Absolwent może być zatrudniony w przedsiębiorstwach produkcyjnych, usługowych, handlowych, biurach rachunkowych.

Absolwent otrzymuje świadectwo ukończenia Szkoły Policealnej Nr 7. Po zdaniu egzaminu zawodowego z danej kwalifikacji, przeprowadzanego przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną, otrzyma świadectwo potwierdzające daną kwalifikację.
Po potwierdzeniu dwóch kwalifikacji EKA.05. i EKA.07. słuchacz uzyskuje dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie technik rachunkowości.

 

Technik spedytor (333108)

Technik spedytor zajmuje się planowaniem, organizowaniem i dokumentowaniem procesów transportowych, prowadzeniem dokumentacji dotyczącej rozliczeń z klientami i kontrahentami krajowymi oraz zagranicznymi, wykonywaniem prac związanych z monitorowaniem przebiegu procesu transportowo- spedycyjnego.

Kwalifikacja:

SPL.05. Organizacja transportu oraz obsługa klientów i kontrahentów                                                                    

Cykl kształcenia: 2 lata          

Możliwości zatrudnienia: Absolwent może być zatrudniony m.in. w przedsiębiorstwach transportowych i spedycyjnych, terminalach, centrach logistycznych i dystrybucyjnych.

Absolwent otrzymuje świadectwo ukończenia Szkoły Policealnej Nr 7. Po zdaniu egzaminu zawodowego, przeprowadzanego przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną, słuchacz uzyskuje dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie technik spedytor.

 

Technik transportu drogowego (311927)

Technik transportu drogowego zajmuje się ocenianiem stanu technicznego środków transportu drogowego, wykonywaniem prac związanych z obsługą środków transportu drogowego oraz przewozem drogowym rzeczy, planowaniem i organizowaniem prac dotyczących przewozu drogowego osób i ładunków, prowadzeniem dokumentacji dotyczącej przewozu drogowego osób i ładunków

Kwalifikacje:

TDR.01. Eksploatacja środków transportu drogowego

Cykl kształcenia: 1 rok                

 TDR.02. Organizacja przewozu środkami transportu drogowego (wymagane prawo jazdy kat. C)

Cykl kształcenia: 1 rok

 Możliwości zatrudnienia: Absolwent może być zatrudniony w zakładach i instytucjach z branży motoryzacyjnej, serwisach samochodowych, stacjach kontroli pojazdów.

Absolwent otrzymuje świadectwo ukończenia Szkoły Policealnej Nr 7. Po zdaniu egzaminu zawodowego   z danej kwalifikacji, przeprowadzanego przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną, otrzyma świadectwo potwierdzające daną kwalifikację.
Po potwierdzeniu dwóch kwalifikacji TDR.01. i TDR.02. słuchacz uzyskuje dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie technik transportu drogowego.

 

Technik usług kosmetycznych (514207)

Technik usług kosmetycznych zajmuje się przeprowadzaniem diagnozy kosmetycznej, wykonywaniem zabiegów pielęgnacyjnych i upiększających, udzielaniem porad kosmetycznych, organizowaniem  i prowadzeniem gabinetu kosmetycznego.

Kwalifikacja:

FRK.04. Wykonywanie zabiegów kosmetycznych                                                                                                      

Cykl kształcenia: 2 lata          

Możliwości zatrudnienia: Absolwent może być zatrudniony m.in. w zakładach kosmetycznych, punktach świadczących usługi kosmetyczne, ośrodkach SPA.

Absolwent otrzymuje świadectwo ukończenia Szkoły Policealnej Nr 7. Po zdaniu egzaminu zawodowego, przeprowadzanego przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną, słuchacz uzyskuje dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie technik usług kosmetycznych.

 

 Szczegółowe informacje pod nr tel 56-45-136-31 lub 609-001-432

lub w sekretariacie szkoły (od godz. 8.00 do 18.00).