2019 strona startowa

Szkoła Podstawowa dla Dorosłych

Rekrutacja do Szkoły Podstawowej dla Dorosłych

I. Rekrutacja obejmuje:

a. absolwentów sześcioletniej szkoły podstawowej, którzy ukończyli 16 lat,

b. osoby, które ukończyły klasę VI lub VII ośmioletniej szkoły podstawowej,

c. osoby, które nie ukończyły I klasy gimnazjum,

d. uczestników Ochotniczego Hufca Pracy (osoby, które najpóźniej w dniu rozpoczęcia zajęć dydaktyczno-wychowawczych ukończyły 15 lat).

II. Terminarz rekrutacji:

L.p.

Rodzaj czynności

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin w postępowaniu uzupełniającym

Termin w postępowaniu dodatkowym

(decyzja dyrektora CKU)

1.

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej dla dorosłych wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

do 28.06.2017 do godz.15.00

do 31.07.2017

do godz.15.00

1.08.2017- 30.09.2017

2.

Przeprowadzenie rozmowy kwalifikacyjnej przez komisję rekrutacyjną

od 30.06.2017

do 4.07.2017

od 31.07.2017

do 1.08.2017

3.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

do 6.07.2017

do 3.08.2017

4.

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych

do 24.07.2017

do godz.12.00

do 18.08.2017

do godz.12.00

4.

Potwierdzenie przez kandydata woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia sześcioletniej szkoły podstawowej lub świadectwa promocyjnego do klasy siódmej szkoły podstawowej

do 25.07.2017

do godz.12.00

do 25.08.2017

do godz.12.00

5.

Podanie do publicznej wiadomości   listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych

do 27.07.2017

do godz.12.00

do 28.08.2017

do godz.12.00

III. Wymagane dokumenty:

1. Wniosek o przyjęcie do szkoły.

2. Świadectwo ukończenia sześcioletniej szkoły podstawowej lub klasy programowo najwyższej gimnazjum.

3.Dokument potwierdzający tożsamość.

4. Zdjęcia legitymacyjne – 2 sztuki (podpisane na odwrocie imieniem i nazwiskiem).

5. Pisemna zgoda rodzica lub opiekuna prawnego na podjęcie nauki w Szkole Podstawowej dla Dorosłych (dotyczy kandydata niepełnoletniego).

6. Pisemna zgoda dyrektora szkoły rejonowej na kontynuowanie nauki w Szkole Podstawowej dla Dorosłych (dotyczy kandydata niepełnoletniego).

7. Opinia z poradni psychologiczno-pedagogicznej (dotyczy kandydata niepełnoletniego).