2019 strona startowa

Medyczna Szkoła Policealna nr 9

Higienistka stomatologiczna (325102)

Higienistka stomatologiczna zajmuje się realizowaniem świadczeń z zakresu profilaktyki stomatologicznej, organizowaniem prac związanych ze świadczeniem usług z zakresu stomatologii, wykonywaniem czynności administracyjnych i prowadzeniem dokumentacji związanej z funkcjonowaniem gabinetu dentystycznego. Poza tym wykonuje wstępne badania stomatologiczne, profilaktyczne, diagnostyczne i zabiegi rehabilitujące jamę ustną oraz prowadzi stomatologiczną edukację zdrowotną i promocję zdrowia w różnych środowiskach.

Kwalifikacja:                                                                                                                                                            

MED.02. Wykonywanie świadczeń stomatologicznych z zakresu profilaktyki i promocji zdrowia jamy ustnej oraz współuczestniczenie w procesie leczenia                                                                                                

Cykl kształcenia: 2 lata (forma kształcenia dzienna lub stacjonarna)

Możliwości zatrudnienia:                                                                                                                                    

Absolwent może być zatrudniony w gabinecie dentystycznym, specjalistycznym (chirurgicznym, protetycznym, ortodontycznym, peridontycznym, pedodontycznym, fizykoterapeutycznym), szkole, przedszkolu lub szpitalu, domu dziecka, domu pomocy społecznej oraz innych podmiotach.

Absolwent otrzymuje świadectwo ukończenia Medycznej Szkoły Policealnej Nr 9. Po zdaniu egzaminu zawodowego, przeprowadzonego przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną, uzyskuje dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie higienistka stomatologiczna.                

 

Opiekun medyczny (532102)

Opiekun medyczny zajmuje się rozpoznawaniem problemów funkcjonalnych oraz potrzeb biologicznych i psychospołecznych, a także świadczy usługi pielęgnacyjne i opiekuńcze osobie chorej oraz niesamodzielnej w różnym stopniu zaawansowania choroby i w różnym wieku.

Kwalifikacja:                                                                                                                                                          

MED.03. Świadczenie usług pielęgnacyjno-opiekuńczych osobie chorej i niesamodzielnej                    

Cykl kształcenia: 1 rok

Możliwości zatrudnienia:                                                                                                                              

Absolwent może być zatrudniony m. in. w podmiotach leczniczych (np. oddziałach szpitalnych, hospicjach, dziennych domach opieki medycznej), jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej oraz innych podmiotach leczniczych.

Absolwent otrzymuje świadectwo ukończenia Medycznej Szkoły Policealnej Nr 9. Po zdaniu egzaminu zawodowego, przeprowadzonego przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną, uzyskuje dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie opiekun medyczny.                

 

Opiekun osoby starszej (341202)

Opiekun osoby starszej zajmuje się ustalaniem i klasyfikowaniem problemów opiekuńczych i potrzeb osoby starszej, diagnozowaniem zasobów oraz możliwości środowiska lokalnego, rodzinnego, a także instytucjonalnego w tworzeniu sieci wsparcia seniora, dobiera odpowiednie metody oraz techniki, zapewniając kompleksową opiekę i mobilizuje osobę starszą do aktywności.

Kwalifikacja:                                                                                                                                                            

SPO.02. Świadczenie usług opiekuńczo-wspierających osobie starszej                                                          

Cykl kształcenia: 2 lata

Możliwości zatrudnienia:                                                                                                                              

Absolwent może być zatrudniony m. in. w placówkach dziennej i całodobowej opieki nad osobą zależną: jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej, domach pomocy społecznej, środowisku zamieszkania podopiecznego oraz innych podmiotach np. oddziałach szpitalnych, hospicjach.

Absolwent otrzymuje świadectwo ukończenia Medycznej Szkoły Policealnej Nr 9. Po zdaniu egzaminu zawodowego, przeprowadzonego przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną, uzyskuje dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie opiekun osoby starszej.      

          

Opiekun w domu pomocy społecznej (341203)

Opiekun w Domu Pomocy Społecznej zajmuje się diagnozowaniem stanu biopsychospołecznego pensjonariusza , zapewnieniem mu opieki oraz utrzymaniem sprawności i aktywizowaniem podopiecznego do samodzielności życiowej.

Kwalifikacja:                                                                                                                                                            

SPO.03. Świadczenie usług opiekuńczo-wspierających osobie podopiecznej                                                          

Cykl kształcenia: 2 lata

Możliwości zatrudnienia:                                                                                                                              

Absolwent może być zatrudniony w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej, takich jak placówki DPS i dzienne domy pomocy społecznej oraz w innych podmiotach np. oddziałach szpitalnych, hospicjach.

Absolwent otrzymuje świadectwo ukończenia Medycznej Szkoły Policealnej Nr 9. Po zdaniu egzaminu zawodowego, przeprowadzonego przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną, uzyskuje dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie opiekun w domu pomocy społecznej.

 

 Opiekunka środowiskowa (341204)

Opiekunka środowiskowa zajmuje się organizowaniem opieki oraz wsparcia społecznego osobie podopiecznej, sprawowaniem opieki nad osobą potrzebującą w celu zapewnienia jej bezpieczeństwa zdrowotnego i higieny osobistej. Ponadto pomaga osobie podopiecznej w czynnościach dnia codziennego oraz motywuje ją do samodzielności , a także aktywności intelektualnej, fizycznej i społecznej.

Kwalifikacja:                                                                                                                                                          

SPO.05. Świadczenie usług opiekuńczych                                                                                                                

Cykl kształcenia: 1 rok

Możliwości zatrudnienia:                                                                                                                                        

Absolwent może być zatrudniony m.in. w placówkach dziennej i całodobowej opieki nad osobą zależną (jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej, domach pomocy społecznej), w środowisku zamieszkania podopiecznego oraz w innych podmiotach, np. oddziałach szpitalnych, hospicjach.

Absolwent otrzymuje świadectwo ukończenia Medycznej Szkoły Policealnej Nr 9. Po zdaniu egzaminu zawodowego, przeprowadzonego przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną, uzyskuje dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie opiekunka środowiskowa.

 

Technik masażysta (325402)

Technik masażysta zajmuje się wykonywaniem masażu w celach terapeutycznych u osoby chorej, u zawodników sportowych wykonuje masaż w celu wspomagania przebiegu treningu, a u osoby zdrowej przeprowadza masaż w celu profilaktycznym i relaksacyjnym. Poza tym prowadzi działalność profilaktyczną, popularyzuje zachowania prozdrowotne.

Kwalifikacja:                                                                                                                                                            

MED.10. Świadczenie usług w zakresie masażu                                                                                                

Cykl kształcenia: 2 lata (forma kształcenia dzienna lub stacjonarna)

Możliwości zatrudnienia:                                                                                                                               

 Absolwent może być zatrudniony w podmiotach leczniczych (szpitalach , poradniach rehabilitacyjnych, hospicjach, sanatoriach, domach pomocy społecznej) oraz może prowadzić własną działalność gospodarczą.

Absolwent otrzymuje świadectwo ukończenia Medycznej Szkoły Policealnej Nr 9. Po zdaniu egzaminu zawodowego, przeprowadzonego przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną, uzyskuje dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie technik masażysta.

 

Technik sterylizacji medycznej (321104)

Technik sterylizacji medycznej kwalifikuje sprzęt i wyroby medyczne do procesów mycia, dezynfekcji oraz sterylizacji, przeprowadza mycie, dezynfekcję i sterylizację przy użyciu odpowiednich metod, środków i urządzeń, przeprowadza kontrolę powyższych procesów, a także prowadzi dokumentację mycia, dezynfekcji i sterylizacji.

Kwalifikacja:                                                                                                                                                      

MED.12. Wykonywanie dekontaminacji sprzętu i wyrobów medycznych                                                    

Cykl kształcenia: 1 rok

Możliwości zatrudnienia:                                                                                                                                    

Absolwent może być zatrudniony w centralnych sterylizatorniach, podmiotach świadczących usługi sterylizacji oraz innych podmiotach, w których odbywa się proces sterylizacji medycznej.

Absolwent otrzymuje świadectwo ukończenia Medycznej Szkoły Policealnej Nr 9. Po zdaniu egzaminu zawodowego, przeprowadzonego przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną, uzyskuje dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie technik sterylizacji medycznej.