Szkoła Policealna: kierunki społeczno-medyczne

Zainwestuj w swoją przyszłość!

Kierunki medyczno-społeczne

 

1.       Technik masażysta

Absolwenci tego kierunku będą przygotowani do pracy w salonach masażu, gabinetach kosmetycznych, salonach odnowy biologicznej, w klubach fitness oraz wszelkiego rodzaju zakładach rehabilitacyjnych, pielęgnacyjno opiekuńczych i sanatoriach. Będą mogli prowadzić własną działalność gospodarczą w sektorze świadczenia usług masażu.

Kwalifikacja:

Świadczenie usług w zakresie masażu Z.1

PROGRAM NAUCZANIA:

Ø  anatomia z fizjologią

Ø  diagnostyka i systematyka ćwiczeń w masażu medycznym

Ø  propedeutyka zdrowia

Ø  podstawy psychologii, pedagogiki i socjologii

Ø  pierwsza pomoc w zagrożeniach zdrowia i życia

Ø  organizacja ochrony zdrowia

Ø  język migowy

Ø  teoretyczne zasady masażu

Ø  wybrane zagadnienia kliniczne

Ø  metodyka w masażu kosmetycznym

Ø  organizowanie i stosowanie masażu leczniczego

Ø  bezpieczeństwo i higiena pracy

Ø  podstawy działalności gospodarczej

Ø  praktyka zawodowa

 

 

2.       Technik sterylizacji medycznej

Celem pracy technika sterylizacji medycznej jest zapewnienie odpowiedniej czystości mikrobiologicznej sprzętu używanego do diagnozowania i leczenia. Przeprowadza i dokumentuje procesy mycia, dezynfekcji i sterylizacji medycznej po zakwalifikowaniu sprzętu i wyrobów medycznych używanych do diagnozowania i leczenia. Perspektywy zatrudnienia: publiczne, niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej, m.in. szpitale, w tym centralne sterylizatornie, pracownie endoskopowe, podręczne sterylizatornie na bloku operacyjnym, gabinety kosmetyczne, prywatne gabinety stomatologiczne, zakłady produkcji sterylnych wyrobów medycznych.

Kwalifikacja:

Wykonywanie dezynfekcji i sterylizacji medycznej. Z. 20.

PROGRAM NAUCZANIA obejmuje:

Ø  kwalifikowanie sprzętu i wyrobów medycznych do procesów mycia, dezynfekcji i sterylizacji sprzętu, którego efektem jest wyrób bezpieczny w użyciu

Ø  prowadzenie działalności marketingowej, ocenianie i analizowanie rynku w celu określenia popytu na surowce farmaceutyczne, kosmetyki i sprzęt medyczny

Ø  znajomość rodzajów obłożeń, opakowań używanych do zapakowania narzędzi do sterylizacji oraz rodzajów środków dezynfekcyjnych.

Ø  prowadzenie dokumentacji mycia, dezynfekcji i sterylizacji

Ø  przeprowadzanie kontroli procesów dekontaminacji

Ø  samodzielne wykonywanie procesu dekontaminacji - wieloetapowego przygotowania

Ø  przeprowadzanie mycia, dezynfekcji i sterylizacji przy użyciu odpowiednich metod i urządzeń

 

 

3.       Opiekun medyczny

Możliwości opiekuna są bardzo duże, szpitale, sanatoria, hospicja albo prywatne zatrudnienie: indywidualna opieka w domach pacjenta, także za granicą.

Kwalifikacja:

Świadczenie usług osobie starszej i niesamodzielnej  Z.4.

PROGRAM NAUCZANIA

Ø  opieka nad osobą chorą i niesamodzielną

Ø  zdrowie publiczne

Ø  zarys anatomii, fizjologii i patologii z elementami pierwszej pomocy

Ø  działalność gospodarcza w ochronie zdrowia

Ø  język migowy

Ø  język obcy zawodowy w ochronie zdrowia

Ø  zabiegi higieniczno-pielęgnacyjne i opiekuńcze

Ø  praktyka zawodowa

 

 

4.       Opiekunka środowiskowa

Perspektywy pracy: ośrodki pomocy społecznej, dzienny dom pomocy społecznej, środowiskowy dom samopomocy, zakłady opiekuńczo-lecznicze, dzienne oddziały psychiatryczne, ośrodki dla niewidomych, ośrodki szkolno wychowawcze dla niesłyszących, polski związek głuchych, szkoły.

Kwalifikacja:

Świadczenie usług opiekuńczych. Z.5

PROGRAM NAUCZANIA:

Ø  podstawy przedsiębiorczości

Ø  podstawy psychologii

Ø  wybrane zagadnienia z socjologii

Ø  teoretyczne podstawy pielęgnowania człowieka

Ø  organizacja opieki środowiskowej

Ø  język migowy

Ø  język obcy  w pomocy społecznej

Ø  opieka i pielęgnacja człowieka

Ø  aktywizacja osoby podopiecznej

Ø  trening umiejętności społecznych

 

 

5.       Opiekun w domu pomocy społecznej

Opiekun w domu pomocy społecznej pełni funkcję osoby pierwszego kontaktu wobec osób niesamodzielnych, chorych, niepełnosprawnych, potrzebujących stałej opieki i pielęgnacji, oderwanych przez fakt zamieszkania w instytucjach całodobowych od codziennych kontaktów z rodzinami i bliskimi. Perspektywy pracy: dom małego dziecka, hospicjum dla dzieci i dorosłych, dom pomocy społecznej dla dzieci i dorosłych, warsztaty terapii zajęciowej, ośrodki wsparcia dla rodzin dzieci niepełnosprawnych, środowiskowy dom samopomocy, oddział rehabilitacji w szpitalu, szkoły

Kwalifikacja:

Świadczenie usług opiekuńczo-wspierających osobie podopiecznej.  Z.6.

PROGRAM NAUCZANIA:

Ø  podstawy przedsiębiorczości

Ø  podstawy organizacji domu pomocy społecznej

Ø  bio-psycho-społeczne funkcjonowanie człowieka

Ø  teoretyczne podstawy opieki

Ø  metodyka pracy opiekuńczo-wspierającej

Ø  język obcy w pomocy społecznej

Ø  usługi opiekuńcze

Ø  aktywizacja osoby podopiecznej

Ø  trening umiejętności społecznych

Ø  usługi wspierające

 

 

6.       Opiekun osoby starszej

Absolwenci kierunku będą mogli znaleźć zatrudnienie w domach spokojnej starości, zakładach opiekuńczo – leczniczych, ośrodkach i domach pomocy społecznej, niepublicznych ośrodkach opieki zdrowotnej, podczas indywidualnej opieki w domu pacjenta, w środowiskowych domach pomocy oraz w fundacjach i stowarzyszeniach działających na rzecz osób chorych i niepełnosprawnych. Zawód należy do grupy zawodów „międzynarodowych” i można go z powodzeniem wykonywać zarówno w kraju jak i zagranicą.

Kwalifikacja:

Świadczenie usług opiekuńczo-wspierających osobie starszej. Z. 7

PROGRAM NAUCZANIA:

Ø  organizacja opieki nad osobą starszą

Ø  metodyka pracy opiekuńczej

Ø  język migowy

Ø  język obcy zawodowy w pomocy społecznej

Ø  usługi opiekuńcze

Ø  aktywizacja społeczna

Ø  usługi wspierające

Ø  praktyki zawodowe

 

 

7.       Higienistka stomatologiczna

Praca higienistki stomatologicznej wiąże się z profilaktyką stomatologiczną. Higienistka stomatologiczna prowadzi stomatologiczną edukację zdrowotną i promocję zdrowia w różnych środowiskach. Samodzielne wykonuje również badania diagnostyczne zalecone przez lekarza.

Kwalifikacja:
Prowadzenie działalności profilaktyczno-leczniczej pod nadzorem i na zlecenie lekarza dentysty oraz utrzymanie gabinetu w gotowości do pracy i prowadzenie promocji zdrowia. Z.14.

PROGRAM NAUCZANIA:

Ø  podstawy przedsiębiorczości

Ø  organizacja ochrony zdrowia

Ø  podejmowanie działalności gospodarczej

Ø  podstawy psychologii, pedagogiki i socjologii

Ø  anatomia, fizjologia i patofizjologia narządu żucia

Ø  propedeutyka stomatologiczna

Ø  edukacja i promocja zdrowia w profilaktyce stomatologicznej

Ø  farmakologia

Ø  mikrobiologia

Ø  język angielski zawodowy

Ø  język migowy

Ø  technologie informatyczne

Ø  zasady i techniki pracy w gabinecie stomatologicznym

Ø  działalność profilaktyczno-lecznicza w gabinecie stomatologicznym

Ø  praktyka zawodowa

 

Szczegółowe informacje pod nr tel 56-45-136-31 lub 609-001-432 lub w sekretariacie szkoły (od 7.30 do 18.00).